STØTTEGRUPPEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil Støttegruppen hjælpe med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget andet.

>> Læs mere


Jehovas Vidner mister statsstøtten i Norge

Tingretten i Oslo

Tingretten i Oslo

5. marts 2024

Kristeligt Dagblad bragte den 6. marts nyheden om, at Jehovas Vidners mister statsstøtte i Norge. Det stod på forsiden i stor opsætning. Tingretten slog fast, at staten ikke havde gjort noget galt, da den fratog Jehovas Vidner både statsstøtten og anerkendelsen som et religiøst trossamfund på grund af sekstens udstødelsespraksis. Jehovas Vidner blev også dømt til at betale sagsomkostningerne på 1,1 millioner norske kroner.

Talsmanden for Jehovas Vidner i Skandinavien er absolut ikke glad for afgørelsen. Han kommer i Kristeligt Dagblad med en længere begrundelse hvorfor. Hans nævner, at denne afgørelse ikke er i tråd med, hvad andre lande er kommet til i lignende afgørelser, og han mener heller ikke, at det er i overensstemmelse med det, som den Europæiske Menneskerettigheds-domstol er kommer frem til, når det gælder Jehovas Vidner.

Til gengæld er tidligere medlemmer af Jehovas Vidner i Norge meget glade for afgørelsen, oplyser Frank Flemming Jensen, som selv har været medlem af Jehovas Vidner i Danmark. Han har også været til stede ved retsmøderne i Oslo, oplyses der i artiklen. Frank udtaler i artiklen, at afgørelsen giver de udstødte en anerkendelse af, at det, som de har været udsat for, ikke er i orden, fordi en udstødelse i praksis betyder en total afskærelse fra ens familiemedlemmer, hvis de er Jehovas vidner, hvilket både er i strid med børnekonventionen og de mest basale menneskerettigheder.

Der er altså ikke tale om et forbud mod Jehovas Vidner i Norge. De kan fortsat praktiseret deres tro, men de mister et statstilskud på ca. 16 millioner kroner om året, skriver bladet.

Hvad med Danmark?

En lektor i religionssociologi ved navn Niels Reeh omtaler i Kristelig Folkeblads artikel, at der er en mulighed for, at en lignende afgørelse kan komme på tale i Dan-mark. Det vil kræve, at Jehovas Vidners eksklusionspraksis viser sig at være i modstrid med dansk lov.

Frank Flemming Jensen fortæller, at der allerede er nedsat en styregruppe, som arbejder på, at Jehovas Vidner også mister sin godkendelse her i landet af samme årsag som i Norge. Han er selv medlem af denne styregruppe. Link til dommen i Oslo Tingrett afsagt 4. marts 2024


Kommentaren til dommen i den norske avis
Vårt Land:

Jehovas vidner tabte mod staten – får ikke statsstøtten tilbage

Jehovas vidner får ikke statstilskuddet tilbage. Beslutningen om at nægte trossamfundet støtte er kendt gyldigt, og staten frikendes i en frisk dom i Oslo Tingrett. Ifølge dommen indebærer eksklusionspraksissen hos Jehovas vidner alvorlige krænkelser af andres rettigheder og friheder, skriver Dagen mandag eftermiddag.

Retssagen fandt sted i Oslo Tingrett i januar måned, og nu har Tingretten altså kommet frem til at staten frifindes. Jehovas vidner dømmes samtidig til at betale sagsomkostningerne på lidt over 1,1 millioner norske kroner.

Jehovas vidner indgik til søgsmål mod staten Norge efter at være frataget retten til statstilskud og registrering som trossamfund, skriver Vårt Land.

I fjor blev det kendt at trossamfundet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfund. Jehovas vidner var uenige i afgørelsen og anlagde sag mod staten.

Afgørelsen er opretholdt, også for afslagene på statsstøtte i 2022 og 2023.

Derfor er kravet på efterbetaling af samlet tilskud på 35 millioner kroner blev afvist af retten.

Årsagen til tilbagekaldelsen af statstilskuddet er. at Barne- og familiedepartementet og Statsforvalteren mener, at eksklusionspraksissen hos Jehovas vidner indebærer negativ social kontrol og hindrer fri udmelding fra trossamfundet.

”Gennem retningslinjene og praksissen for eksklusion opfordrer Jehovas vidner til at afsky medlemmer, som udstødes eller trækker sig, på en måde, så de med få undtagelser udsættes for social isolation fra de tilbageværende i trossamfundet”, konkluderer dommer Ole Kristen Øverberg.

Eks-Jehovas vidnerne, Jan Frode Nilsen og Rakel Fjelltvedt, er lettet over at blive troet af tingretten, som frifinder staten. Jehovas vidner er i tænkeboksen når det gælder anke.

SIDSTE NYT:

Den norske Sag er netop blevet appellerer af Jehovas Vidner og kommer nu uden tvivl til at gå planken ud i Det norske Retssystem. Taber JV trossamfundet hele vejen i Norge, bliver sagen efterfølgende appelleret til Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg.

Så der er pænt lange udsigter til en endegyldig dom i sagen.

Beskeden er set på »Udstødt - en podcast om Jehovas Vidner«


Store forandringer hos Jehovas Vidner

Nyt fra Det Styrende Råd

af Poul Dal

Nyt fra Det Styrende Råd En helt ny religion er, hvad Matt Ross (XJV) konkluderer i en video, efter han har set en video med Geoffrey W, Jacksons foredrag til årsmødet på hovedkvarteret hos Jehovas Vidner i efteråret 2023.

Som tidligere Jehovas Vidne gennem en hel menneskealder, min barndom inklusive, kan jeg næsten give Ross ret. Alle de endeløse teorier og dogmer, specielt om ende- tiden og hvad de vil betyde for menneskene. Dem har man lyttet til på endeløse menighedsmøder og stævner.

Og man har slugt mange af dem i de første mange år af ens JV-liv, men efterhånden som tiden gik, lød de mere eller mindre hule og en dag fik man nok.

Jeg husker teorien om, at i 1914 begyndte Jesus at dele mennesker ind i får og bukke. Så blev bukkene til geder, men så vidt jeg husker, blev de ret hurtigt til bukke igen? Der blev slået fast igen og igen, at når nationerne vendte sig imod den falske religion, vil den store trængsel begynde, og så var det for sent at omvende sig og overleve.

Derfor var det vigtigt, at vi skulle ud at forkynde for at redde de mennesker, der var retsindige. Resten blev til lig på markerne - også din egen familie, hvis de ikke var blevet et Jehovas vidne forinden, og det blev de næsten aldrig! Min familie af ikke-Jehovas vidner rystede på hovedet af budskabet, og så holdt man op med at prædike om det, og freden var genoprettet i forholdet til ens såkaldte »verdslige familie«.

Hvorfor Jehovas Vidners ledelse er begyndt at slække på dogmatismen og lukke nogle katte-lemme op for frelsen af druknede fra Vandflodens oversvømmelse og helt frem til vore dage?

Alle mulige mennesker har nu en ret stor chance for at overleve eller få en opstandelse, fordi VI JO IKKE SKAL DØMME. I sidste instans er det jo Gud, der dømmer!!

Utroligt! JW-organisationen har ikke bestilt andet end at dømme i alle de år, jeg har været med. Vi fik for eksempel forklaret, at vi snart kunne regne med, at vi snart skulle ud at forkynde et domsbudskab uden frelse. Folk kunne jo bare have hørt efter!

Men hvad kan være årsagen til de nye toner?

Jeg mener, at det er princippet »Nød lærer nøgen kvinde at spinde«, der er begyndt at gøre sig gældende for JW-organisationen. Mange er blevet utålmodige, og mange relative trofaste forlader organisationen. Godt nok kommer der en del nye til i de 3. lande, men det kan organisationen jo ikke leve af økonomisk.

Matt Ross kommer ind på en interessant betragtning i sin video. Tanken er, at JW-organisationen er ved at køre sig i stilling til at efterkomme statens krav om trosfrihed for udstødte medlemmer, inklusive døbte børn. Det er simpelthen for risikabelt, hvis lignende domme som den, der er afsagt i Norge, breder sig til andre lande. Det vil jo blive til enorme beløb, som derved mistes. Man har vel også økonomisk sans!

Opsummering af forandringerne fra
Det Styrende Råd:

  1. De månedlige timerapporteringer afskaffet for almindelige forkyndere og ældste. Kun en månedlig rapport afleveres, som fortæller, at man har aflagt et vidnesbyrd under en eller form.

  2. Fuldskæg tilladt. Det bliver fuldt accepteret for mænd at bære fuldskæg til menig-hedsmøder og i tjenesten.

  3. Slips og jakke er ikke længere påkrævet til menighedsmøder og i tjenesten. Kvinders påklædning. Det er fuldt accepteret, at kvinder går i slacks (bukser) både til møder og i tjenesten.

  4. Kontakt til Udstødte. Familien må gerne kontakte udstødte familiemedlemmer og invitere dem til menighedsmøder. Ligeledes må tidligere venner. Der må nu gerne hilses venligt på dem, hvis de kommer i rigssalen, men de må ikke have tættere social kontakt, før de er optaget i menigheden.

  5. Opsøgning af udstødte og tidligere medlemmer. Ny kampagne er gået i gang med det formål at opsøge tidligere vidner. »Aflæg venligt besøg – måske flere gange for at opfordre dem til at vende tilbage«, skriver Det Styrende Råd.

  6. Ny praksis i forbindelse med udstødelser. Den anklagede skal behandles mere venligt, og der skal udvises større tålmodighed end tidligere. Selvom den anklagede bliver udstødt, vil de ældste gerne vende tilbage senere for at spørge, om en sindsændring har fundet sted.

Der er nok ingen tvivl om, at JV-organisationen i de senere år har haft problemer med tilslutningen, især i den vestlige verden - og især efter fratagelsen i Norge af tilskudsmillionerne og anerkendelsen som et religiøst samfund. De har erkendt, at der er tid til forandringer.

JV.ORG er begyndt at spinde nye tråde, som de håber, vil være mere acceptable for både gamle og nye medlemmer. Hvad hjælper det, at der er en vis fremgang i de mere fattige lande, når medlemstallet falder i de mere rige, vestlige lande, og at organisationen fattes penge til store byggerier og meget andet. De kan ikke forsætte med at sælge tusindvis af rigssale rundt omkring i verden. Til sidst får medlemmerne en hel dagsrejse for at komme til møderne, hvis denne salgsaktivitet fortsætter.


PODCASTS MED FRANK FLEMMING JENSEN

Interviews og kommentarer samt eksempler på, hvordan ledelsen i Vagttårnet manipulerer medlemmerne

>> Gå til alle podcasts

>> Interview med tidligere Jehovas vidner og andre (lydoptagelse)

Deseree
forældre udstøder egne børn
børnefødselsdage og Jehovas vidner Min tro havde nær kostet mig livet
Mentalt overgreb Hold jer fra fraldneSÅDAN TJENER VAGTTÅRNET MILLIONER

>> Hør og se Lloyd Evans, som fortæller hvordan.

video af Lloyd Evans
Stephen Lett fra Det Styrende Råd med Lloyd Evans nede i højre hjørne.

>> Læs mere på jvinfo.nu

Sådan henter du danske undertekster

dansk tekstSe hvordan Jehovas Vidner lyver i retten

Video af Lloyd Evans. Oversat til dansk af Benino Andersen

>> Gå til videoens webadresse

>> Se flere videoer af Lloyd EvansHvordan adskiller vi en kult fra en religion?

>> Se video og læs mere
THE ROYAL COMMISSION

Sexmisbrug af børn

I Australien blev der i 2015 taget initiativ til at oprette en kommission, der skulle undersøge sexmisbrug af børn i landets institutioner og religiøse samfund, her i blandt Jehovas Vidner.

Få mere at vide >>

børnemisbrug i Jehovas Vidner


børnemisbrug

NY: Tysk organisation oplyser om og kæmper for børn, der bliver misbrugt i religiøse mijøer, heribland Jehovas Vidner

Læs om den her >>