Generationen og verdens ende

I Vagttårnet har der lige siden 1870’erne lydt, at Guds rige er nær, og at det kommer ”i vor levetid”. Problemet er selvfølgelig, at det gjorde det alligevel ikke. Op til året 1914 forkyndte bibelstudenterne, som de hed dengang, at Guds rige ville fjerne alle »kongeriger« i 1914.

Men når en profeti ikke går synligt i opfyldelse, kan man jo altid hævde, at den er gået i opfyldelse på det himmelske og usynlige plan. Selvom det ikke skete, bliver organisationen derfor ved med at påstå, at Kristus blev sat på tronen i dette år, og at de krige og uroligheder, der hersker på jorden i dag, er et bevis herfor, fordi Jesus sagde, der ville blive trængsler på jorden forud for verdens ende. Men der er ikke flere uroligheder på jorden, end der altid har været, og i Vesteuropa har vi haft en usædvanlig lang periode med fred siden 2. verdenskrigs afslutning.

Gennem adskillige årtier har Vagttårnet også påstået, at nogle fra den »generation« af Jehovas Vidner, der skal i himlen (144.000), og som oplevede 1914, også vil leve, når Gud bogstaveligt talt og synligt gør en ende på denne verden og opretter et paradis her på jorden. Men da der nu er gået over 100 år siden 1914, har organisationen været nødt til at lave om på fortolkningen af begrebet »generation«, som er hentet fra Matthæus det 24. kapitel.

Forklaringen er helt utrolig. »Generationen« er nu de »salvede« (de der skal i himlen og som kun udgør 144.000) som på et tidspunkt i deres liv har levet samtidigt. En såkaldt salvet person, der blev født i 1914, og som døde i 2004, levede altså parallelt i et år med de personer, der blev født i 2003. Hvis en af dem senere påstår, at han eller hun er »salvet«, kan »generationen« fortsætte frem til 2104, hvis vedkommende bliver 100 år.

Man må lade Vagttårnsselskabet, at det har forstået at fremtidssikre sig selv.

Fra bogen »Guds Rige hersker«

Udgivet af WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 2014, side 10-13

Hvornår vil Guds rige komme?

Nogle få dage før Jesu død stillede fire af hans apostle ham spørgsmålet: „Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ (Matt. 24:3; Mark. 13:4) Som svar fremsatte Jesus den omfattende profeti der er nedskrevet i Mattæus, kapitlerne 24 og 25. Jesus omtalte flere specifikke verdensomspændende fænomener som ville udgøre et markant tegn p å en periode der blev kaldt hans „nærværelse“. Begyndelsen på Jesu nærværelse ville falde sammen med oprettelsen af Riget, og kulminationen på hans nærværelse ville falde sammen med Rigets komme. Vi har utallige vidnesbyrd om at Jesu profeti begyndte at få sin opfyldelse i 1914.[2] Dette år markerede altså begyndelsen på Jesu nærværelse og oprettelsen af Riget. 15 Men hvornår kommer Guds rige så? Jesus afslørede ikke det nøjagtige tidspunkt. (Matt. 24:36) Han sagde imidlertid noget der bør overbevise os om at det er meget nær. Jesus fortalte at Riget ville komme efter at „denne generation“ havde været vidne til opfyldelsen af det tegn han havde profeteret om. (Læs Mattæus 24:32-34). Hvem refererede udtrykket „denne generation“ til? Lad os se nærmere p å hvad Jesus sagde. „Denne generation.“ T16 „Denne generation.“ Tænkte Jesus på ikketroende mennesker? Nej. Husk hvem han talte til. Jesus fremsatte denne profeti for nogle f å apostle som ’kom hen til ham da de var for sig selv’. (Matt. 24:3) Ikke længe efter denne begivenhed ville de blive salvet med hellig ånd. Læg ogs å mærke til sammenhængen. Før Jesus omtalte „denne generation“, sagde han: „Lær følgende af billedet med figentræet: S å snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær. S åledes ved I ogs å, n år I ser alt dette, at han er nær for døren.“ Det var Jesu salvede disciple — ikke folk uden tro — der ville se de ting Jesus havde forudsagt, og være opmærksomme p å deres betydning, nemlig at han var „nær for døren“. Da Jesus talte om „denne generation“, var det alts å sine salvede disciple han havde i tanke. 17 „Skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ „Skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ Hvordan vil disse ord gå i opfyldelse? For at besvare det spørgsmål må vi have kendskab til to ting: hvad Jesus mente med „generation“ og „alt dette“. I Bibelen refererer ordet „generation“ ofte til mennesker af forskellig alder hvis levetid overlapper hinanden i en vis periode. Den tid en generation varer, er ikke meget lang, og den får en afslutning. (2 Mos. 1:6) Udtrykket „alt dette“ omfatter alle de fænomener Jesus havde forudsagt ville indtræffe under hans nærværelse, fra den begyndte i 1914 og til kulminationen af den i ’den store trængsel’. — Matt. 24:21. 18 Hvordan skal vi s å forstå Jesu udtalelse om „denne generation“? Generationen best år af to grupper af salvede hvis levetid overlapper hinanden — først en gruppe som var vidne til at tegnet begyndte at få sin opfyldelse i 1914, og dernæst en gruppe som i en periode levede samtidig med den første gruppe. Nogle af dem der hører til den anden gruppe, vil leve længe nok til at se begyndelsen af den kommende trængsel. Eftersom disse to salvede gruppers levetid overlapper hinanden i en periode, udgør de én generation. Hvad er så konklusionen? Opfyldelsen af tegnet på Jesu nærværelse som konge i Riget fremgår tydeligt af det der sker rundt om på jorden. Vi kan også se at de salvede som stadig er i live og udgør en del af „denne generation“, er ved at komme op i årene. Alligevel vil de ikke alle sammen dø før den store trængsel begynder. Derfor kan vi godt konkludere at Guds rige meget snart vil komme og udøve sit styre over jorden. Det bliver spændende at opleve opfyldelsen af det Jesus lærte os at bede om da han sagde: „Lad dit rige komme.“ <1>Guds rige fødes i himlen

HAR du, som så mange andre, nogen sinde spekuleret på hvordan det må have været at opleve et af de store vendepunkter i historien? Hvis du havde levet på et sådant tidspunkt, er det så sandsynligt at du personligt havde været vidne til de begivenheder der var årsag til forandringen? Næppe.

Omvæltninger som får gamle regimer til at falde, og som beskrives udførligt i historiebøgerne, sker ofte uden at folk i almindelighed bemærker det. Meget i historien foregår så at sige bag lukkede døre — i tronsale, rådsforsamlinger eller på regeringskontorer. Ikke desto mindre berører så- danne forandringer millioner af mennesker. Hvordan forholder det sig med den største begivenhed der er sket i verdenshistorien? Den har berørt millioner. Alligevel var den ikke synlig for mennesker. Vi tænker naturligvis på Guds riges fødsel i himlen, det længe lovede messianske rige som snart vil gøre ende på hele den nuværende verdensordning. (Læs Daniel 2:34, 35, 44, 45). Var det fordi Jehova ville skjule denne begivenhed for menneskeheden, at ingen var vidne til den? Eller ønskede han i stedet at forberede sine loyale tjenere på begivenheden? Lad os se på det.

„Mit sendebud ... skal rydde en vej foran mig“ Helt fra gammel tid har det været Jehovas hensigt at forberede sit folk på det messianske riges fødsel. I profetien i Malakias 3:1 står der for eksempel: „Se, jeg sender mit sendebud, og han skal rydde en vej foran mig. Og pludselig vil den sande Herre som I søger, komme til sit tempel, og pagtens sendebud som I ønsker skal komme.“

Hvornår kom Jehova, „den sande Herre“, i den nutidige opfyldelse for at inspicere dem der tjente i den jordiske forgård i hans åndelige tempel? Profetien forklarer at Jehova ville komme sammen med „pagtens sendebud“. Hvem var det? Den messianske konge, Jesus Kristus! (Luk. 1:68-73) 2 G

Som nyindsat hersker ville han inspicere og rense Guds folk på jorden. — 1 Pet. 4:17. 5 Men hvem var så det andet „sendebud“, som omtales i begyndelsen af Malakias 3:1? Denne profetiske skikkelse ville vise sig før den messianske Konges nærværelse. Var der en som i årtierne før 1914 ’ryddede en vej’ foran den messianske Konge?

I denne publikation vil Jehovas folks spændende historie i nutiden give os svar på sådanne spørgsmål. Denne historie viser os at der i den sidste del af det 19. århundrede fremstod en lille gruppe oprigtigt troende mennesker — de eneste sande kristne blandt talrige andre der også hævdede at være det. De blev kendt som Bibelstudenterne. Lederne iblandt dem — Charles T. Russell og hans medarbejdere — kom til at fungere som det forudsagte „sendebud“, der sørgede for åndelig vejledning og derved forberedte Guds folk på de begivenheder der l å forude. Lad os se hvordan denne gruppe på fire måder fungerede som „sendebud“.

Artikler i tidsskriftet Zion’s Watch Tower og Herald of Christ’s Presence var dybt interesseret i profetierne vedrørende Kristi nærværelse. Bladets trofaste salvede skribenter lagde mærke til at Daniels profeti om de „syv tider“ havde betydning for tidspunktet for opfyldelsen af Guds hensigt med det messianske rige. Helt tilbage i 1870’erne pegede de på året 1914 som det år hvor de syv tider ville slutte. (Dan. 4:25; Luk. 21:24) Til trods for at vores brødre ikke dengang til fulde forstod hvad der skulle ske i dette skelsættende år, forkyndte de vidt og bredt hvad de havde fundet frem til vedrørende sandheden fra Bibelen, og det fik stor betydning fremover.